Forretningsbetingelser

Bilag 1 - Forretningsbetingelser for levering af ydelser i revisionsselskabet Henckel & Witt A/S

Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev(e), tilknyttede bilag samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Henckel & Witt Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 39 18 86 78 (Henckel & Witt). I tilfælde af afvigelser mellem forretningsbetingelserne og aftalebrev skal vilkårene i aftalebrev gælde.

1. ​Henckel & Witts ydelser

Henckel & Witts ydelser (Ydelsen) er beskrevet på www.HenckelWitt.dk. I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Merarbejde, som Henckel & Witt i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af Henckel & Witts honorar og tidsplan. Henckel & Witt vil bestræbe sig på at levere Ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og Henckel & Witt udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige. I det omfang det af Aftalen fremgår, hvorledes Ydelsen er bemandet med partnere og medarbejdere, som er ansvarlige for levering af Ydelsen, er Henckel & Witt berettiget til at erstatte anførte personer med andre partnere og medarbejdere. Henckel & Witt er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til Kunden i endelig form.

2.​ Kvalitetssikring

Alle ydelser, der leveres af Henckel & Witt, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang. Henckel & Witt er underlagt kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer og FSR-danske revisorers vedtægter. I forbindelse med gennemførsel af kvalitetskontrollen kan Henckel & Witt videregive fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang. Modtagerne heraf vil være pålagt fortrolighedsforpligtelse, og oplysningerne vil alene blive anvendt med henblik på kvalitetskontrollen. Henckel & Witt forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har Henckel & Witt leveret en mindre tilfredsstillende eller mangelfuld ydelse, kan Kunden som et alternativ til en drøftelse med den sædvanlige kontaktperson hos Henckel & Witt rette henvendelse til Henckel & Witts direktion. Kunden er i denne sammenhæng forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte Henckel & Witt. I den forbindelse har Henckel & Witt ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

3. ​Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af Ydelsen. Det er Kundens og dennes medarbejderes rolle på enhver relevant måde at bistå Henckel & Witt i forbindelse med levering af Ydelsen, herunder:

  • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
  • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
  • At sikre, at Kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med Henckel & Witt
  • At medvirke aktivt til, at Henckel & Witt kan overholde al relevant national og international lovgivning

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for Henckel & Witts ydelse. Medfører Kundens forhold merarbejde for Henckel & Witt i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er Henckel & Witt berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar.

Henckel & Witts rolle er: 

  • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
  • At efterleve relevant lovgivning samt standarder, vejledninger og FSR-danske revisorers etiske regelsæt

4.​ Pris og betaling

 Henckel & Witts honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på Henckel & Witts til enhver tid fastsatte timesatser for de partnere og medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. Henckel & Witt’s timesatser reguleres som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom. Henckel & Witts angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er Henckel & Witt berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

a) Forudsætningerne for levering af Ydelsen er ændret
b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for.

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor. Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger m.v. betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. Henckel & Witt er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse. Henckel & Witt er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. Henckel & Witt forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen. Betalingsbetingelserne er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved udeladelse af betaling ved forfald, er revisionsselskabet berettiget til at opkræve rykkergebyr på 300 kr. pr. fremsendt rykker op til 2 gange per måned. Ved betaling efter forfald er revisionsselskabet berettiget til at opkræve renter med 1,25% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

5.​ Ansvarsbegrænsning
Henckel & Witt er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre andet aftales kan Henckel & Witts ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for ydelsens udførelse, dog maksimalt 2.000.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse. Henckel & Witt er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data. Henckel & Witt kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Henckel & Witt. Henckel & Witt kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter. Henckel & Witt påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af Henckel & Witt leverede ydelse eller viden. Kunden forpligter sig til at godtgøre Henckel & Witt forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som Henckel & Witt med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Henckel & Witt som følge af Kundens misligholdelse af aftalen. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

6.​ Fortrolighed
Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt. Alle medarbejdere i Henckel & Witt er pålagt tavshedspligt. Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre: 

  • Der gives samtykke hertil
  • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
  • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel · Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt


Uanset fortrolighedsforpligtelsen er Henckel & Witt berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af Henckel & Witt. Det er Henckel & Witts politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk, men Henckel & Witt kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

7.​ Brugs-, ejendoms- og ophavsret
Henckel & Witt har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at Henckel & Witt har givet skriftlig tilladelse hertil.

8.​ Interessekonflikt
Det er Henckel & Witts praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før Henckel & Witt leverer den pågældende ydelse. Henckel & Witt leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. Henckel & Witt henstiller derfor til Kunden om straks at underrette Henckel & Witt, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt. Såfremt en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og Henckel & Witt vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil Henckel & Witt drøfte sådanne procedurer med Kunden.

9. ​Persondata
Henckel & Witt indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder, persondataloven og EU´s generelle forordning om databeskyttelse. Henckel & Witt respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed. Henckel & Witt kan videregive kundernes oplysninger til koncernrelaterede selskaber, i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse og/eller i forbindelse med varetagelse af kundens interesser. For revisionsselskabets Databeskyttelsespolitik henvises til Bilag 2. I det omfang Henckel & Witt er databehandler henvises der til Bilag 3.

10. ​Elektronisk kommunikation
Henckel & Witt og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Henckel & Witt eller Henckel & Witts underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

11. ​Aftalens ophør
Er Henckel & Witt valgt som revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler. Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når Ydelsen er leveret. Ved Aftalens ophør skal Kunden betale Henckel & Witt for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg. Kunden skal desuden betale Henckel & Witt rimelige omkostninger affødt af Aftalens ophør. Henckel & Witt er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af Henckel & Witts virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Henckel & Witts aftaler med Kunden til anden revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke påfører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

12.​ Misligholdelse
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen. Væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at Henckel & Witt berettiget kan ophæve Aftalen. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

13.​ Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Henckel & Witts hjemsted som værneting.

VORES KOMPETENCER

  Revision og Regnskab

​​  Rådgivning og Skat

  Økonomiservice og Regnskab

  Revisor som sparringpartner

KONTAKT OS

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt